Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

Brandvæsen sparer ikke nok: Kommunen vil hjemtage opgaven

GRIBSKOV: De ventede besparelser ved at gå ind i det fælles beredskab Frederiksborg Brand & Redning har ikke været så gode som ventet, så kommunen er nu blevet sat i gang med at lede efter alternativer.

Det blev et kort giftermål. Gribskov Kommune skal ikke forlænge aftalen med Frederiksborg Brand & Redning, når den gældende udløber ved udgangen af næste år. I stedet skal vi igen have et lokalt forankret beredskab. Sådan lyder budskabet fra udvalget Udvikling, By og Land, der har bedt kommunen regne på, hvordan økonomien ser ud, såfremt kommunen tager opgaven hjem igen eller udbyder den til andre.

Problemet er, mener politikerne i udvalget, at kommunen ikke sparer nær nok i forhold til, hvad forventningen var, da det fælleskommunale samarbejde blev indledt tilbage i 2016 og aftalen med Falck varslet opsagt. Dengang troede regeringen, at Gribskov ville spare 1,27 millioner kroner årligt (omregnet til 2019 kurs).

Byrådet besluttede dog kort efter, at man ville acceptere en nedgang i serviceniveauet, og der blev ført 750.000 kroner ekstra til beredskabet årligt. Den reelle besparelse er derfor nede på cirka en halv millioner kroner, og det er ikke nær nok sammenlignet med den gamle aftale med Falck, der i perioden 2013-2015 kostede i gennemsnit 7.121.000 kroner årligt (2019 priser)

I 2018, under Frederiksborg Brand & Redning, brugte Gribskov kommune 7.258.000 kr.  (omregnet til 2019-priser), hvilket var en smule over tidligere års gennemsnitsudgifter til Falck – men det var også første gang at det var tilfældet.

Billigere at blive
Hvis politikerne vælger at forblive i Frederiksborg Brand & Redning forventer administrationen, at der er lidt yderligere penge at spare. Gribskov kommune forventer, at de årlige udgifter fra og med næste år vil være ca. 210.000 kroner mindre, end hvad der i gennemsnit blev brugt i perioden 2013-2016. Den lavere udgift skyldes blandt andet et krav om, at der årligt skal findes en effektiviseringsgevinst på to procent frem til 2022.

Alene udgiften til at udtræde aftalen er værd at bemærke. Det vil kræve indledende undersøgelser af oprettelsen af eget beredskab, herunder beredskabskommission. Der skal findes en ny beredskabsudbyder (evt. Falck igen) der skal ansættes en beredskabschef, der også må forventes at skulle varetage opgaver i relation til byggesagsbehandling, brandeftersyn m.v. Et overslag lavet af administrationen ses herunder:

Indledende udgifter ved udtrædelse. Klik for større grafik.

Indledende udgifter ved udtrædelse. Klik for større grafik.

Ovenstående beløb er kommunens foreløbige estimat af de indledende udgifter forbundet med udtræden af Frederiksborg Brand og Redning. Hertil kommer selve driften af beredskabet, som pt. koster kommunen omkring syv millioner kroner.

Klager en masse
Ud over, at aftalen med FRBR har været dyrere end forventet, så har der også været stærk kritik fra nuværende og tidligere brandmænd. De pegede på blandt andet manglende dialog med ledelsen, utilfredshed med udstyr samt en bekymring ifm. den risikobaserede dimensionering og om de lokale stationer ind imellem blev sparet for udrykninger.

RELATERET LÆSNING: Brandfolk: Besparelser udfordrer faglighed og sikkerhed

Senest har der været opmærksomhed om udfordringer om blandt andet brugen af GPS, højere forbrug af diesel og skumvæske, hvilke stationer der kaldes ud fra samt antal brandmænd til de enkelte hændelser. FBBR oplyser, at der er opmærksomhed i forhold til alle de nævnte kritikpunkter.

FAKTA: Forløbet kort
Frederiksborg Brand og Redning blev etableret som led i redningsberedskabets strukturreform. Senest den 01.01.2016 skulle de daværende 87 beredskaber i Danmark være reduceret til 20 kommunale beredskabsenheder, som kommunerne skulle drive i fællesskab. Strukturreformen blev aftalt mellem regeringen og KL som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2015.

Baggrunden for strukturreformen var, at der fandtes betydelige penge at spare. Det kommunale bloktilskud blev derfor prompte sat ned med 50 millioner kroner i 2015 og med 75 mio. i 2016 og frem. Dengang forventedes det, at Gribskov Kommune kunne spare et årligt beløb på ca. 1,27 mio. kr. (2019-niveau)

Relateret læsning: Kim Valentin: Lad os hjemtage brandvæsenet

Efterfølgende blev det besluttet, at Gribskov Kommune ikke ville hente den fulde besparelse, da der var et ønske om, via en tilkøbsaftale, at fastholde serviceniveauet ift. den risikobaserede dimensionering godkendt af beredskabskommissionen, Som det fremgår af tabellen herunder ligger den årlige udgift til denne omkring de 750.000 kr. På den baggrund vil det være nærliggende at forvente en årlig besparelse på rundt regnet ½ mio. kr. årligt.

Der er 7. maj iværksat en proces, med henblik på at udarbejde et katalog med effektiviseringspotentialer for at indfri den ønskede 2 % effektivisering samt styrkelse af egenkapitalen til det dobbelte indenfor en 3-årig periode. Brandstationerne vil få mulighed for at pege på muligheder, ligesom organisatoriske tilpasninger samt driftsoptimeringer og digitalisering af processer m.v. vil indgå.

Seneste nyheder:

Tip os!