Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

DEBAT: Bekymrende få sygeplejersker i Gribskov

DEBATINDLÆG: En ny analyse fra Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed afdækker store forskelle på antallet af ansatte sygeplejersker i kommunerne.

Det ses her, at Gribskov Kommune er den eneste kommune i landet, hvor der er ansat under 4 sygeplejersker pr. 1000 borgere over 65 år. Dette er yderst bekymrende set i relation til en fremtid med langt flere ældre borgere og i lyset af den netop vedtagne aftale om en Sundhedsreform med fokus på det nære sundhedsvæsen, som bl.a. indebærer, at kommunerne skal varetage et stort antal nye sundhedsopgaver.

Det lave antal sygeplejersker i en række kommuner kunne forklares ved, at der i stedet er ansat et større antal SOSU-assistenter, men intet tyder på, at det er tilfældet.

En stor del indlæggelse og genindlæggelser blandt ældre borgere skyldes blærebetændelse, dehydrering, forstoppelse, tryksår og knoglebrud, og en tilstrækkelig sygeplejerskenormering i kommunes sundhedssektor vil kunne forebygge en del af disse lidelser, således at indlæggelse undgås. De ældre borgeres indlæggelsestid vil desuden ofte kunne reduceres, hvis kommunen har det nødvendige antal sygeplejersker til varetagelse af efterbehandling og pleje.

I den forbindelse kan etablering af akutstuer med et vist antal sengepladser være hensigtsmæssigt, således at ovennævnte opgaver varetages her.

Mange af de opgaver som i den nye sundhedsreform vil blive pålagt kommunerne – bl.a. styrkelse af akutfunktionerne, øget fokus på borgere med kroniske lidelser, f.eks. KOL, diabetes, lidelser i bevægeapparatet samt psykiske lidelser – vil ligeledes kræve, at de nødvendige, sygeplejerskekompetencer er til stede.

Det vil således være nødvendigt i forhold til såvel de eksisterende opgaver som de kommende opgaver, der pålægges kommunerne i relation til Sundhedsreformen, at der iværksættes en målrettet og stærk indsats for at rekruttere og fastholde plejepersonale.

Sundhedsreformen indeholder endvidere etablering af en række nærhospitaler, og et af disse er planlagt etableret i Helsingør. Men selv her vil afstanden betyde at en række funktioner, f.eks. røntgenundersøgelser og EKG -måling, med fordel kunne placeres i relation til kommunens Sundhedshus eller akutfunktion.

Gribskov Kommune står således over for at skulle varetage, konkretisere og implementere en række nye opgaver som konsekvens af Sundhedsreformen. Såfremt dette skal foregå på en optimal måde foreslås etablering af en projektorganisation med deltagelse af relevante interessenter fra regionen, kommunen, praktiserende læger, andre private sundhedsaktører og ældrerådet.

Dette vil også kunne medvirke til at understøtte et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor det gode patientforløb har høj prioritet.

Jannik Lyng Petersen
Agervænget, Gilleleje

Seneste nyheder:

Tip os!