Annonce

DEBAT: Socialdemokraternes budgetønsker

Mandag er der Byrådsmøde, og forinden har Socialdemokraterne udsendt deres budgetønsker til budget 2017-2020 med overskriften ”Liv med Kvalitet”

Social-og Sundhedsudvalget:
Etablering af Akutteam: Socialdemokraterne ønsker en handleplan, der understøtter en forebyggelse af indlæggelser af især sårbare ældre. Handleplanen skal understøtte regeringens centrale besluttet handleplan med:
– Fokus på afhjælpe behov for akut forebyggende hjælp
– opmærksomhed på tidlig opsporing og rettidig indsats f.eks. omkring ernæring, væske, medicin og general dårlig trivsel
– Økonomi og business case rekvireres af adm. Såfremt forslaget kommer i spil. Skal vurderes om akutteam også skal omhandle psykiatriske patienter, ikke mindst de unge

Fremskudt visitation:
– Styrkes og udvikles til også at gælde på andre hospitaler end Hillerød f.eks Herlev med cancer patienter og Rigshospitalet.
– Desuden skal der stor overvågenhed og udvikling af fremskudt visitation hos vores psykiatriske patienter.

P.t. har vi i Gribskov fremskudt visitation 1 gang om ugen på Hillerød psykiatriske afd. som p.t. vurderes skal rykkes til Helsingør.

Socialdemokraterne ønsker øget styrkelse af den fremskudte visitation generelt, men vil have, der sikres robuste fremgangsmåder, så borgerne får den rigtige hjælp ved udskrivning og ved henvendelse til psykiatrisk behandling, og dermed ikke falder ”mellem 2 stole”

Socialdemokraterne ønsker en særlig indsat omkring vores psykiatriske unge og borgere der debuterer med psykiatriske sygdomme.

Ved at etablere en tættere og tidligere kontakt til de regionale behandlingstilbud, ønsker socialdemokraterne, at vi forebygge unødvendige indlæggelser på de psykiatriske afdelinger, forebygge genindlæggelser, samt på længere sigt forebygge, at borgerne i Gribskov får tungere sociale og økonomiske problemstillinger end nødvendigt.

Økonomi:
½ årsværk afsættes til igangsætte og udarbejde en robust fremgangsmåde for fremskudt visitation fremover. Anbefaling af plan for fremskudt visitation forelægges SSU og evt. indgår i næste næste budgetforhandlinger.
Investering 500.000 kr. til et ½ årsværk
Besparelse: Investeringen vil have tjent sig hjem på kort tid. Adm. kan komme med bud derpå

Forebyggelsesudvalget:
Byrådet ønsker, at der indenfor forebyggelse er et særligt fokus på velfærdsteknologi. Socialdemokraterne anbefaler, at der afsættes et fast beløb , der skal udvikle nye veje, og tiltag for en specifik målgruppe af borgere, der kan få flere valgmuligheder for teknologiske hjælpemidler, der fremmer livsduelighed (mental sundhed) og øger muligheden for at leve så selvstændigt som muligt.
Investering 500.000 kr.

Handicapudvalget:
Byrådet har besluttet en handicappolitik. For at politikken kan leve og blive anerkendt, vil Socialdemokraterne anbefale at der afsættes en pulje til at føre handicappolitikken ud i livet med fokus på:
– Etablering af handicap-ramper ved vores strande
– Tilgængelighed i bylivet
– Tilgængelighed til information

Socialdemokraterne anbefaler at Handicaprådet involveres i den konkrete opgave i ovennævnte initiativer.
Økonomi: Min.500.000 kr og evt. midler fra tilgængelighedspuljen.

Besparelse: styrkelse af livskvalitet, øget muligheder for at søge job. Større selvhjulpenhed

Budgetønsker – Kulturområdet:
Skabe tradition for Kunst Triennalen – 300.000 i 2018 og 2019

Munkeruphus 1. mio kr i 2018-2020, men tildelings-model skal moderniseres.

Munkeruphus – der er foreløbig afsat 1 mio. indtil 2017, og Munkeruphus kan ikke drives uden dette tilskud.
De har som målsætning, at det skal være et kunsthus for alle.

Besøgstal i 2014: 5.950 gæster, 2015: 6.800 og forventet besøgstal i 2016: 7.800 gæster.

På grund af det kommunale tilskud er der pt. 2 ansatte på 30 timer pr. uge og lidt ekstra i hovedsæsonen.

Deres egenindtjening udover det kommunale beløb stammer dels fra entreindtægter og fra fortjeneste fra salg i cafe og butik – ca. 250.000,00 årligt.

De frivilliges arbejdskraft svarer til 3-4 årslønninger. Munkeruphus har ikke nogen egenkapital af betydning.
Overskuddet i det seneste regnskabsår var ca. 80.000,00. De søger fonde til hver udstilling.

Gribskov kommune skal beholde 2 bunkers ved Esrum Sø. De skal renoveres via fonde, og den årlige drift er ca. 80.000,00. Rest 40.000 årligt betales af Naturstyrelsen. Det vil blive et fantastisk projekt. Alle kan booke sig ind i disse bunkers, der bliver etableret med vand og toilet.

Kulturpulje forhøjes til 500.000 kr.

Vækst:
Socialdemokraterne mener, at hestebranchen og hesteturismen er et overset område, hvor der er et stort og overset vækstpotentiale.

Derfor ønsker vi oprettet en projekt stilling (heste-koordinator) der skal køre over tre år.

Heste-koordinatoren jobbeskrivelse vil være opgaveløsning og igangsættelse af de mange gode tiltag og ideer, der der ligger på tegnebrættet indenfor den igangsatte hestegruppe.

1,5 mio over en treårig periode.

Hvis vi gennem denne koordinator får iværksat nogle af de mange tiltag mht. Job, turisme, forebyggelse og tiltrækning af de ressourcestærke familier, er potentialet ved at vi laver denne “lille investering” tjent hurtigt tilbage til kommunen.

Budgetønsker Arbejdsmarkedsområdet:

Penge til øge brobygningsforløb for at samle unge op og øget indsats for intergrationsborgere.
Samlet ønske på ca. 1,5 mio. kr.

Brobygning hjælper unge i gang med en uddannelse, og flere unge gennemfører uddannelsen. På den måde kommer unge et skridt videre mod den fremtid, de drømmer om.
Brobygning til Uddannelse virker, fordi unge i brobygningsforløb:
– Oplever at blive klar til en uddannelse.
– Bliver afklaret om uddannelsesvalg.
– Får et udvidet netværk.

Brobygningsforløb er for unge uddannelseshjælpsmodtagere, der for eksempel er uafklarede i forhold til uddannelse eller har sociale, faglige eller helbredsmæssige problemstillinger.

Et brobygningsforløb er en uddannelsesrettet indsats, der har til formål at hjælpe unge i gang med en ordinær uddannelse. Indsatsen i brobygningsforløb består af følgende kerneelementer:
– Brobygning foregår på en erhvervsskole.
– Brobygning indeholder opkvalificering i dansk og matematik.
– Brobygning indeholder snusepraktikker på uddannelsesinstitutioner og i virksomheder.
– De unge har en uddannelsesmentor under brobygningsforløbet.
– De unge har en fastholdelsesmentor efter brobygningsforløbet.

Brobygningsforløb henvender sig til en gruppe af unge, der ikke tidligere har haft succes med at begå sig i uddannelsessystemet. Mens den primære målgruppe er unge uddannelseshjælpsmodtagere, der har faglige eller sociale problemer, har forløbene også vist sig at være en af de indsatser, der virker på unge med diagnoser, unge med tidligere afbrudte uddannelsesforløb og unge med en historik på kontant- eller uddannelseshjælp.

Se mere på: https://brobygningtiluddannelse.dk/

Her i Gribskov vil en videreudvikling af vores forløb og afprøve brobygningsforløb passe rigtig godt ind dér hvor vi er nu og kombinationen med vores fastholdelsesmentor.

Vi har forløb for de unge der rent faktisk virker – det kan vi se. Men omvendt når vi ikke ind til alle de unge og vi kan fortsat se at nogle falder fra. Derfor tænker jeg at et forsøg med brobygning de næste par år vil være godt.

Der er evidens for at brobygning har effekt.

Det er dyrt og derfor gør vi det ikke bare uden videre. Pr ung koster det ca. 30.000 kr. Skal vi have 10 helårspladser – så vi hele tiden har 10 personer afsted så vil det blive ca 1,1 mio. kr årligt (2400 kr pr uge x 48 uger x 10 personer). 10 personer vil svare til at ca 40 kommer igennem på et år.
Vi har måske ikke behov for 10 faste pladser = 40 personer, så der kan forhandles om de 1,1 mio. kr. her.

Øget integration med branchepakker.
Jobcenteret er nu i gang med en branchepakke med rengøring i jobcenteret hvor man oplærer bl.a. integrationsborgere.

Vi har engang imellem virksomheder der ønsker at tage flere ind. Her er min tanke at man kan have midler at bruge til deres oplæring og uddannelse helt branchespecifikt – så vi kan tilbyde virksomhederne en grundig oplæring kombineret med evt. sprogundervisning på virksomheden i stedet for sprogskolen.

Hvis det medvirker til at øge ansættelsen af integrationsborgere giver det store besparelser på sigt.
Midler til branchelignende forløb kan være en god ting at prøve af.

Derfor bør vi starte denne proces og afsætte 0,5 mio. kr.

Budgetønsker – tekniske område:

Det Teknisk område har i de seneste mange år været underlagt besparelser, uanset om budgetterne på området har været overholdt

Det Tekniske område har hidtil været solidarisk med de øvrige fagområder og fundet besparelser udover det planlagte i budgetterne, senest med besparelserne på Børn- og ungeområdet.

Besparelserne har sat sine tydelige spor på områdene indenfor det tekniske område rundt om i Gribskov kommune, og en ”genopretning” eller ”klog investering” på området vil være til stor nytte.

Det Teknisk område er vores ansigt udadtil – det som alle vores fastboende og turister møder i dagligdagen og det som ”sælger” vores kommune.

Socialdemokraternes ønsker på det Tekniske område:

1. Udskiftning af by-inventar (bænke/borde/skraldespande/skilte og lign): 2 mio. kr
(Gå foran som det gode eksempel; sørge for at drift af kommunens arealer
er et eksempel til efterfølgende = En kønnere kommune)

2. Udskiftning af land-inventar (skilte/reflekser i vejsider o.lign): 1 mio. kr
(Forbedrer trafiksikkerheden og forebygger ulykker)

3. Istandsættelse af stinettet (asfalt-slidlag, skiltning o.lign): 2 mio. kr
(Opstart ved skoler. Hæver andelen af børn der cykler i skole =
sunde børn)

4. Udskiftning til moderne og mere økonomisk gadebelysning: 1 mio kr
(Giver billigere drift på området = sundere økonomi)

5. Renovering/modernisering af offentlige toiletter og adgang for handicappede

6. Pulje til borgernært demokrati a la ”Græsted modellen” 5,mio kr

Særlige budgetønsker:

1. At der ikke sættes nye ‘skibe’ i søen i 2017-2020

2. At gamle ‘skibe’ evalueres – iht. budgetaftale 2015-2018

3. At budgetaftaler for 2016-2019 – evalueres og evt. færdiggøres

4. At der findes politisk konsensus omkring det Gl. Rådhus i Gilleleje – Vesterbrogade 54
og Tinghuset i Helsinge.

5. At der udarbejdes et politisk manifest for borgerinddragelse for den kommende byrådsperiode

 

/Bo Jul Nielsen

Mest læste:

Hjælp os med at sprede nyheden!
Del med dine venner.

Annonce

Annonce

TV NORDKYSTEN

Sponsorerede links

Gribskov Marketing – Digital markedsføring i Gribskov og Hovedstaden.

TV Nordkysten – Lokal tv-kanal for hele Nordkysten.

Gribskov Tag og Facaderens – Fliserens i Gribskov

Er du bidt af biler?

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?