Et skridt nærmere en fredning af Lejet i Tisvilde

TISVILDE: Lejet i Tisvilde bør beskyttes for eftertiden. Det mener administrationen på rådhuset, der har bedt Planudvalget tage stilling til et ny bevarende lokalplansforslag, som blandt andet vil gøre det forbudt at opføre nye bygninger, hegn og større træer i et af Tisvildes mest attraktive områder og hvor nogle af kommunens dyreste huse er placeret.

Planerne om at frede en stor del af bygningsmassen i det gamle leje i Tisvilde er nået et skridt videre. Der var for nyligt en byvandring i området, hvor både kommunen og beboere deltog. Vandringen var sat i værk af kommunen for tydeligere kunne illustrere de ændringer, den kommende lokalplan vil medføre, såfremt den bliver politisk godkendt.

Kort over berørt område. Foto: Niras.

Den måske kommende lokalplan for Lejet omfatter en stor del af kommunens dyreste huse, som alle står til at blive beskyttet i en grad, der gør det en del mere svært at modernisere og udbygge. Forslaget kan derfor have stor betydning for blandt andet huspriserne.

Rapport: Bevarelse vigtig
Lokalplanforslaget bygger på en analyse foretaget af NIRAS, der har haft en konsulent til at lave en redegørelse af de bevaringsværdier, som befinder sig i Lejet i Tisvilde, en såkaldt bevaringsrapport. Den kan du hente nederst i artiklen.

Rapporten understreger, at der blandt andet bør være et forbud mod bebyggelse, hegn og større træer i områder med vigtige kik til havet.

Der vil også være et forbud mod opførsel af nye bygninger, herunder tilbygninger i den centrale del af Lejet. Dertil skal der være en regulering af opførelse af nye bebyggelser i den nordlige og sydlige fløj af Lejet, herunder krav om udseende og placering.

Niras anbefaler overordnet i sin rapport, at den nye lokalplan skal tage udgangspunkt i, at de eksisterende bygninger i Lejet vedligeholdes og istandsættes på en måde, så bygningerne respekterer og følger det oprindelige udtryk. Den nye bevarende lokalplan skal med andre ord sikre, at både de eksisterende og kommende byggerier og udbygninger overholder en række krav, som er mere i tråd med bygningernes og lejets oprindelige udtryk. Lokalplanen skal også sætte en effektiv stopper for fremtidige planer om udbygninger, som i stigende grad kan ses opført rundt om i Tisvilde, og som medvirker til at fortætte Tisvilde på bekostning af både natur og udsigter til havet fra offentlige veje og arealer.

Det betyder blandt andet, at der ikke bør være mulighed for at opføre nye bygninger i den centrale del af Lejet “medmindre et eksisterende hus er ved at bryde sammen”, som det formuleres i det politiske oplæg til Planudvalget.

RELATERET LÆSNING:

Dommer revser kommunen i omstridt byggesag i Tisvilde: Grove fejl mod naboer

Baggrund for fredning: Et anneks
Behovet for en ny lokalplan kommer i kølvandet på en planudvalgsbeslutning foretaget 31. maj i år, hvor det blev besluttet at nedlægge et såkaldt §14-forbud mod ejeren af en i alt 666 kvadratmeter stor sommerhusgrund på adressen ‘Ved Stranden 7’. Det skete for at stoppe indehaverens ønske om at opføre et anneks på 50 kvadratmeter ved siden af den eksisterende bolig. Boligen, som er på 70 kvadratmeter, blev solgt sidste år for den nette sum af 25 millioner kroner, hvilket gør den til en af Danmarks dyreste målt på kvadratmeterpris.

Planerne om at opføre et anneks fik dog flere naboer til at indgive høringssvar, hvori der blandt andet blev påpeget, at planerne ikke menes af være lovlige ifølge bygningsreglementer og gældende kommuneplan, samt at annekset vil give væsentlige udkigsgener. Kommunen har svaret, at den gældende lokalplan for området ikke forholder sig til nye byggerier – udelukkende de eksisterende, at kommuneplanen ikke trumfer lokalplanen og at udkigsgener ikke er et kriterie for at afvise tilladelse til nybyggerier.

Administrationen var dog enig i, at selv om byggeriet kan anses for lovligt, så vil det være i strid med områdets karakter og anbefalede derfor Planudvalgte, at der bør laves et §14-forbud for at bevare den “bevaringsværdige kulturhistoriske og arkitektoniske helhed”, som det formuleres i oplægget til Planudvalget 31. maj i år.

Et §14-forbud er dog kun en kortvarig løsning, som kommunen kan gøre brug af i op til et år for at modsætte sig en husejers ønsker på trods af at de er lovlige efter den eksisterende lokalplan for området. Det er netop tilfældet med sommerhuset på Ved Stranden 7, og kommunen har derfor til 1. april 2023 til at vedtage en ny lokalplan for grunden, som kan gøre forbuddet permanent.

Administrationen har i den anledning anbefalet, at man går et skridt videre og udarbejder en samlet bevarende lokalplan for alle de ejendomme, som ligger i Lejet.

Den nye lokalplan omfatter følgende bygninger og grunde i Tisvilde. Grafik: Niras.

Med den nyligt afholdte byvandring er kommunen kommet skridtet nær en ny bevarende lokalplan. Der venter endnu et offentligt borgermøde, og derefter skal Planudvalget, og måske også Byrådet sige god for den endelige lokalplan.

Yderligere læsning
Har du særlig interesse for sagen, så er det muligt at læse Niras rapport i sin fulde længde. Det gør du ved at hente følgende PDF-fil: Hent Niras-rapporten ved at klikke på dette link.

Med til forslaget om en fredning af Lejet følger en undersøgelse af området foretaget tilbage i 2019 af Arkitektskolen Århus i et forsøg på at finde de kulturelle værdier, der kendetegner kommunen. Det blev der en 25 sider lang rapport ud af, som har set på stort set hele kommunen for at katalogisere de særlige værdier for hvert område. Rapporten, som er ganske læseværdig og interessant for både nye herboende og turister, kan ses og downloades her: Hent rapport om kulturmiljøer i Gribskov Kommune, 2019.

Fra rapport om bevaringsværdier i Gribskov Kommune. Klik for større version.