Flere boliger til Helsinge: NAG grund udset til stort boligbyggeri

HELSINGE: Køn er den vel ikke, den gamle NAG virksomhed midt i hjertet af Helsinge. Grunden med de karakteristiske kornsiloer er derfor oplagt til at opføre en håndfuld rækkehuse med op til 116 boliger, mener en udvikler, der nu håber på de lokale politikeres velvilje.

NAG i Helsinge. Foto: Google.

Virksomheden Raundahl & Moesby Øst A/S har sendt kommen en ansøgning om at opføre 116 boliger på den tidligere NAG grund på Vestergade 10 i Helsinge. Det kræver dog en ny lokalplan, da den gamle ikke tillader så store byggerier. Den skal Planudvalget nu se på. Det sker på kommende udvalgsmøde 31. maj. Udvalget skal også tage stilling til, om der er behov for et borgermøde først.

Byggeriet er omfattende. På grunden ligger i dag bygninger og siloer fra Nordsjællands Andels Grovvareforening (NAG) og udgør et samlet areal på cirka 8.900 m2.

I områdets sydlige skal der opføres op til seks bygninger med 4-etagers boliger. Længere væk fra vejen kommer der tre bygninger med 5-etagers boliger.

Nedenfor kan du se en situationsplan for planforslaget.

I områdets nordlige del skal der anlægges 116 parkeringspladser, en til hver bolig.

Kræver ny lokalplan
I projektet er der udlagt god plads til fælles fælles udendørs opholdsarealer. Ifølge lokalplanen skal mindst 20 procent af det bebyggede areal (veje, parkeringspladser og lignende kan ikke regnes med) være fælles opholdsarealer. Ifølge de foreløbige byggeplaner er der udlagt et opholdsareal på 2.769 m2, svarende til 31 procent af planområdets areal.

Det er dermed i fin overensstemmelse med rammen.

Mindre fin overenstemmelse finder man i byggeprocenten, som er langt større end tilladt. En høj byggeprocent signalerer et tæt byggeri med få grønne arealer. Kommuneplanens rammebestemmelser for området tillader en maksimal bebyggelsesprocent for etageboligbebyggelse på 110 procent for den enkelte ejendom. Det ansøgte projekt har en bebyggelsesprocent på cirka 140 procent.

Det kræver derfor en ændring af rammerne.

Før og efter. Grafik: Mangor og Nagel Arkitekter.

Administrationen på rådhuset foreslår politikerne i Planudvalget, at de beder om at få udarbejdet en ny centerramme, som kun omfatter den del af planområdet, hvor der skal bygges etageboliger.

“Bestemmelserne i denne centerramme vil være identiske med bestemmelserne i 1.C.01 på alle punkter på nær bebyggelsesprocenten for etageboliger”, skriver administrationen i sin anbefaling til udvalget.

Administrationen anbefaler, at man sætter bebyggelsesprocenten for etagebyggerier i området op til 150.

“Derved muliggøres opførelse af det ønskede byggeri, og der skabes en vis fleksibilitet i forhold til opførelse af det konkrete projekt”, skriver administrationen.

Tværsnit. Grafik: Mangor og Nagel Arkitekter.

Grønne oaser gemt væk
Ifølge planerne vil der bag husene ud mod vejen etableres en grøn have.

“I denne grønne lomme mellem Vestergade og villabyen mod nord placeres tre huse med hver fire boliger per etage. Disse orienteres, så der skabes gode, grønne opholdsrum mellem dem, og så alle boliger får gode dagslysforhold”, oplyses det i redegørelsen til Planudvalget.

Der bliver en passage, som viser ind til haven midt i byggeriet.

De grønne opholdsarealer beplantes med træer og buske, som er egnskarakteristiske for området, og som fremmer biodiversiteten.

Byggeriet som det vil se ud set fra den sydlige side af Vestergade, Helsinge. Grafik: Mangor og Nagel Arkitekter.

Kan ende som en administrativ beslutning
Selv om byggeriet på mange måder er en markant ændring af Helsinges centrum, kan det ende med at være op til administrationen på rådhuset – og ikke politikerne i Planudvalet – hvorvidt projektet skal godkendes.

Det skyldes en særlig regel, som byrådet har indført i Gribskov, som giver beslutningskompetencen til administrationen, der som udgangspunkt kan godkende lokalplanforslaget til offentlig fremlæggelse.

Og kommer der ingen væsentlige protester i høringssvarene, kan administrationen vedtage den færdige lokalplan og give grønt lys til bygherre.

Kun hvis der indkommer væsentlige høringssvar, skal sagen forelægges Planudvalget til endelig vedtagelse. Planudvalget kan dog vælge at fremsætte et særligt ønske om, at beslutningen om offentliggørelse af lokalplanforslag og kommuneplantillæg først skal behandles i udvalget.

Forventet tidsplan og borgermøde
Forslag forventes at blive sendt i mindst fire ugers høring til efteråret 2022.

Forslaget sendes i høring til ejere og beboere i planområdet, inklusiv nærmeste naboer samt øvrige relevante myndigheder og interessenter.

Hvis der indkommer høringssvar, skal der gå 4 uger, før lokalplanforslaget kan vedtages.

Bliver der tale om væsentlige høringssvar, skal disse behandles i Planudvalget. Efter offentliggørelse af vedtaget lokalplan, er der så fire ugers klagefrist.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at man holder et borgermøde kort efter igangsættelse af planforslag. Det skyldes, at projektet ligger centralt i Helsinge by og omfatter en betydelig mængde boliger – både i forhold til boligareal, bygningsomfang og -højde.

Administrationen anbefaler, at man sætter projektet i gang ud fra en række principper, som kan læses herunder:

  • Lokalplan giver mulighed for etablering af højst 116 etageboliger.
  • Lokalplan muliggør et samlet boligareal inden for planområdet som helhed på højst 9.000 m2.
  • Lokalplan giver mulighed for etageboliger på mindst 2 og højst 5 etager.
  • Maksimal bygningshøjde inden for planområdet fastsættes til 16 m.
  • Lokalplan regulerer med delområder og byggefelter, hvilke dele af planområdet som må bebygges, og i hvilke dele af planområdet der højst må være henholdsvis 4 og 5 etager.
  • Valgt løsning for afledning af regnvand fastlægges inden høring af forslag.
  • Valgt løsning for mindre fælles opholdsarealer fastlægges inden høring af planforslagene.
  • Jordforureningen skal håndteres, før der kan ske ændret anvendelse til ny følsom anvendelse (boliger), og før nedsivning af overfladevand kan finde sted.
  • Principper for størrelse og placering af bebyggelse, stier og adgangsveje, parkeringsarealer, affaldsøer samt fri- og opholdsarealer skal ske med udgangspunkt i situationsplan i bilag, dateret den 23. maj 2022.

Relateret læsning:

DEBAT: Ikke flere fire og fem etagers boligblokke i Helsinge