‘Genvejen’ i Vejby truet af lukning

VEJBY: Den velkendte smutvej for mange skoleelever kan snart blive en saga blot, idet der skal afholdes en såkaldt åstedsforretning om lukning af Genvejen d. 31. marts.

Gribskov Kommune har sat sagsbehandlingen i gang efter en henvendelse fra ejeren af Genvejen nr. 6 i Vejby, som ønsker at få nedlagt vejarealet ud for sin ejendom.

– Kommunen gennemfører derfor en procedure for nedlæggelse af vejareal i overensstemmelse med lov om private fællesveje, Åstedsforretning afholdes den 31.marts kl. 16:30 udfor Genvejen 6 i Vejby. Vejen er centralt beliggende i Vejby, og det vurderes at den er i lokalområdets interesse.  og der er tinglyst fire hæftelser om færdselsret på ejendommen, oplyser Gribskov Kommune.

Ved åstedsforretningen vil alle kunne fremføre deres synspunkter, for eller imod lukningen af Genvejen og Gribskov Kommune oplyser at der vil blive skrevet protokol over åstedsforretningen, som derefter bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Efter mødet på Genvejen 6 vil der være en høringsperiode på mindst 8 uger, hvor alle parter kan indsende deres bemærkninger og indsigelse til Gribskov kommune, og herefter skal sagen behandles i Teknisk Udvalg.

Lovgrundlag og procedure:
Nedlæggelse af privat fællesvej kan foretages i medfør af lov om private fællesveje kapitel 11, §§ 71 – 78.
Som led i afklaringen af, om vejarealet kan nedlægges, skal der belyses forhold om vejret. Det skal som udgangspunkt antages, at tilgrænsende ejendomme og de ejendomme, som vejen fører til, har vejret. Vi vurderer derfor, at en nedlæggelse kræver gennemførelse af en procedure efter §§ 73 – 74, inden kommunens som vejmyndighed kan tage stilling hertil.

Det bemærkes, at vejret er privatretligt anliggende og ikke et forhold, som kommunen som vejmyndighed kan inddrages i. Ved tvist om vejret henhører spørgsmålet under domstolene.

Ved gennemførelse af en procedure efter §§ 73 – 74, vil der blive foretaget høring og offentliggørelse for at sikre, at alle berørte parter er oplyste og kan bidrage til vejmyndighedens stillingtagen.

En afgørelse om nedlæggelse af et vejareal beror på en afvejning af de privatretlige forhold og hensyn samt en afvejning i forhold til de offentligretlige forhold og hensyn.

Kommunens afgørelse vil i forhold til det retlige grundlag kunne påklages til Transportministeriet. Klage fristen er 4 uger fra meddelelsen, og klage skal sendes til Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13, 1022 København K.
Kort over vejareal der ønskes nedlagt

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?