Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

Gribskov Ældreråd – Årsberetning 2014

Gribskov: I begyndelsen af 2014 udarbejdede Ældrerådet en oversigt over de forventninger, rådet havde til 2014. Forventningerne udtrykte en vurdering af, hvad vi ville komme til at beskæftige os med i årets løb (og hvad vi som konsekvens heraf skulle supplere vores viden med).

Forventningerne var samtidig Ældrerådets vurdering af, hvad der burde prioriteres højest i 2014 blandt andet baseret på det forrige ældreråds erfaringer.

Vi har i årets løb ikke ændret vores vurdering; men vi må konstatere, at Gribskov Kommunes vurdering på flere områder har været noget anderledes.

Fokus på indlæggelser
Ældrerådets prioriterer fokus på hele indlæggelsesforløbet højt; men vi har ikke haft den fornødne gennemslagskraft. Sundhedsaftalen mellem Hovedstadsregionen og Gribskov Kommune beskriver nogle ret præcise mål for indsatsen; men selv om disse mål har været gældende i flere år, er der ikke fulgt op på dem af aftaleparterne.

Det er ikke tilfredsstillende, eftersom en mere bevidst indsats ville have været positiv for såvel patienterne som for økonomien i både region og kommune. Et vigtigt mål er at nedbringe antallet af indlæggelser og genindlæggelser. Desværre er det konkrete resultat for 2014, at der har været 1000 indlæggelser mere end forventet, og det har resulteret i en budgetoverskridelse på 16,9 mio. kr. Efter Ældrerådets opfattelse er der al mulig grund til at have fokus på dette område i 2015 og årene fremover.

Den aktiverende indsats
Ældrerådet har haft de nye tanker om aktiverende indsats i kikkerten. Vi er stærkt tvivlende om, at det er en fuldgyldig erstatning for den vedligeholdende træning, der hidtil har været tilbudt.

Vi er blevet bestyrket i denne vurdering og konstaterer herudover, at den aktiverende indsats ikke er blevet implementeret endnu, formentlig af to grunde: dels, at medarbejderne ikke har de fornødne kompetencer, dels at konceptet er svært at forstå.

Forebyggelse
Indsatsen inden for borgerrettet forebyggelse har – trods et vægtigt oplæg fra Byrådets temaudvalg i 2013 – slet ikke været tilfredsstillende. Årets spinkle resultat er, at der blot foreligger et oplæg til programorganisering ( ! ) inden for et meget specifikt og begrænset område.

Tilsyn
Ældrerådet opfordrede ved årets begyndelse til at iværksætte uanmeldte og uvildige tilsyn for såvel hjemmepleje som plejecentre. Tilsynene er gennemført.

For hjemmeplejen blev tilsynene gennemført af kommunens egne medarbejdere, og der er grund til at præcisere, at de fremstår som seriøse, uvildige tilsyn. Det nyindførte tilsyn med hjemmeplejen synes at indikere, at der er god grund til også at føre tilsyn inden for dette område.

For plejecentrene er tilsynene udført af et privat firma i overensstemmelse med Ældrerådets anbefaling. Ældrerådet mener, at tilsynene ikke kan benævnes uanmeldte, idet plejecentrene blev adviseret dels ved et brev og dels ved et orienterende besøg kort før tilsynet.

Demens
Ældrerådet havde ønsket, at demensindsatsen i 2014 havde været mere i fokus; men vi konstaterer med tilfredshed, at indsatsen vil blive prioriteret højt allerede primo 2015.

Frivilligt arbejde
Frivillig indsats har været i fokus i 2014 og vil fortsat være det i 2015. Ældrerådet finder det vigtigt, at der for det første ikke bliver udført visiterede opgaver af frivillige, og for det andet, at al usikkerhed om forsikring snarest bliver afklaret.

Samarbejdet med Gribskov Kommune
Samarbejdet mellem kommunen og Ældrerådet har været nedfældet i en samarbejdsaftale, der primært tog udgangspunkt i en tidlig dialog mellem administrationen og Ældrerådet. Denne form for dialog har ikke fungeret efter hensigten, og det er derfor besluttet, at der i 2015 føres en mere direkte dialog mellem SSU og Ældrerådet.

Værd at vide om Ældrerådet
I september 2014 udgav Ældrerådet brochuren ”Værd at vide om Ældrerådet”, hvor rådets tanker og visioner er uddybet. Brochuren kan stadig fås hos Borgerservice og på bibliotekerne, og den kan også læses på Ældrerådets hjemmeside www.gribskov-aeldreraad.dk.

Ældrerådets mål
Som det fremgår af brochuren, er Ældrerådets mål naturligvis, at Gribskov Kommune skal være en god kommune for de ældre. Vi vil i en positiv og konstruktiv ånd stræbe efter at give et vægtigt og professionelt bidrag til dette mål.

Torben Møgelhøj er formand for Ældrerådet i Gribskov Kommune. (Foto: Gribskov Ældreråd)

Torben Møgelhøj er formand for Ældrerådet i Gribskov Kommune. (Foto: Gribskov Ældreråd)

Ældrerådet i 2015
Ældrerådet vil fortsat bestræbe sig på at være en konstruktiv og kritisk rådgiver for Gribskov Kommune. Vi vil have særlig fokus på:

Indlæggelser. Alt tyder på, at fokus på dette område vil føre til færre indlæggelser og bedre økonomi.

Den aktiverende indsats. Denne nye kvalitetsstandard er en markant kvalitetssænkning. Leverandørerne og deres medarbejdere har ikke de fornødne kompetencer, og konceptet er svært at forstå. Det er vigtigt for de ældre borgere at vedligeholde deres færdigheder. Den vedligeholdende træning må genindføres. Den bedste forebyggelse for et godt liv efter 60 er at vedligeholde de fysiske færdigheder. Der må sættes ind over en bred front for at fremelske og støtte en bred vifte af træningsmuligheder.

Demens. Efterhånden som der er flere ældre borgere, må det forventes, at der bliver flere demente. Ældrerådet vil aktivt støtte en intensiveret indsats for såvel hjemmeboende som beboere på plejehjem.

Tilsyn. Ældrerådet har konstateret, at den leverede pleje ikke er i overensstemmelse med det kontraktmæssigt aftalte. Det er vigtigt, at der gennemføres uvildige og uanmeldte tilsyn. På basis af erfaringerne i 2014 skal der findes modeller for de fremtidige tilsyn.

Frivilligt arbejde. Ældrerådet finder det vigtigt, at organisation og ansvar endegyldigt fastlægges for det frivillige arbejde. Hertil hører, at alle forhold vedrørende forsikring bliver afklaret og kommunikeret i forståelig form til alle frivillige.

Gribskov Ældreråd
5. januar 2015

 

FAKTA: Læs mere om Ældrerådet på https://www.gribskov-aeldreraad.dk 

Seneste nyheder:

Tip os!