Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

Haves: 4,5 mio. kr. Ønskes: Forslag til bedre bemanding i ældreplejen

GRIBSKOV: Kommunens ældreudvalg skal på næstkommende møde komme med gode forslag til, hvad kommunen bedst kan bruge cirka 4,5 millioner kroner fra en statspulje til at styrke bemandingen i hjemmeplejen.

Udvalget for Ældre, Social og Sundhed skal på sit kommende møde 13. august diskuttere, hvad en pulje på cirka 4,5 millioner kroner til at sikre flere varme hænder i den kommunale ældrepleje bedst kan bruges på.

Pengene kommer fra en særlig statspulje, og Gribskov forventer at modtage i alt 4,5 millioner kroner for 2020, hvilket er udregnet på baggrund af befolkningstal.

Alt efter hvad udvalget finder på af forslag, skal de sendes videre til kommunens plejecentre og hjemmeplejen, som hver får mulighed for at stille deres konkrete forslag til, hvordan de mener pengene bedst kan spenderes.

Pengene kommer dog med følgende generelle krav:

  • Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding og skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger fortrinsvis for ældre.  
  • Alle kommunens leverandører af pleje skal have adgang til midler fra puljen til løsning af de opgaver, som kommunen ønsker at anvende puljemidlerne til.
  • Puljemidlerne skal anvendes til opgaver, som ligger udover de opgaver, der allerede er budgetlagt.  

Tidligere brug af puljepenge
Da kommunen sidste år som forventet fik del i puljepengene, valgte Udvalget for Ældre, Social og Sundhed dengang, at midlerne for 2019 skulle anvendes på særligt to områder.

Der skulle for det første ansættes værtinder på plejecentre og i hjemmeplejen i et forsøg på at styrke, hvad kommunen beskriver som ‘den gode måltidssituation for hjemmeboende borgere og for beboere på plejecentre’. Der blev også brugt penge på at ansætte demens- og pårørende-vejledere på plejecentre og i hjemmeplejen. Det skete for at styrke arbejdet med borgere med demens og rådgivningen af de pårørende.

For næste år, foreslår kommunens administration, at udvalgsmedlemmerne kan tage udgangspunkt i tidligere ønsker fra Ældrerådet, de lokale plejecentre samt hjemmeplejen. Administrationen har sågar lavet en overskuelig liste med forslag inden for en række relevante områder:

Område

Forslag

Flere hænder

Midlerne kan fordeles mellem plejecentre og hjemmepleje til anvendelse der, hvor de enkelte plejecentre og hjemmeplejen hver især vurderer at have størst behov for ekstra hænder. Dette sikrer en meget lokal, målrettet indsats, som dækker helt konkrete behov og kommer beboere og borgere til gavn.

Styrkelse af den palliative indsats på plejecentre og i hjemmepleje

De palliative ydelser, der tilbydes på plejecentrene og i borgerens eget hjem, kan udvides både tids- og indholdsmæssigt. F.eks. kan der tilbydes mere pleje, såsom fysio-/ergoterapi og anden lindring af smerter, støtte til at få det bedste ud af den sidste tid for både borgere og pårørende og mere generel støtte, bl.a. i form af samtaler, omkring både de pårørende og den palliative borger.

Fortsættelse af indsatsen med lokale demens-/pårørendevejledere

 

Indsatsen er startet i 2019 og kan fortsættes for at sikre det fortsatte fokus på og styrelse af arbejdet med området. Demensområdet fylder fortsat mere i plejen, og der er et kontinuerligt behov for udvikling og styrkelse af indsatsen i takt med, at der kommer flere borgere med demens og i takt med, at de forskellige typer af demenssygdomme udvikler sig.

Fortsættelse af værtindeindsatsen

Indsatsen er startet i 2019 og kan fortsættes for at sikre det fortsatte fokus på og styrelse af arbejdet med området. Der er kontinuerligt behov for at styrke indsatsen med at forebygge fejlernæring blandt ældre, ligesom funktionen forebygger ensomhed blandt ældre, som vi ved fører til mistrivsel. Ensomhed er senest blevet et tema i værdighedspolitikken, og måltidet er ét af de omdrejningspunkter, hvor der kan sættes ind for at forebygge ensomhed.

Statspulje med ældrepenge?
Pengene i puljen fordeles til kommunerne i forhold til befolkningstal. Gribskov Kommune forventes at modtage ca. 4.500.000 kr. fra puljen i 2020.

For hvert år skal kommunerne dog først ansøge om puljemidlerne. Det sker ved at indsende en redegørelse til Ældre- og Sundhedsministeriet. Bliver forslaget godkendt skal der afrapporteres til ministeriet næste forår, ligesom kommunerne skal aflægge revisorgodkendte regnskaber. 

Puljemidlerne er foreløbig afsat i Finansloven og løber i perioden 2018 til og med 2021. Fra og med 2022 indgår puljen med det øvrige bloktilskud.

Seneste nyheder:

Tip os!