Kommune bakker op om Kulturhavn: Der er intet at komme efter

Gilleleje: Kommunen har nu undersøgt om Kulturhavnen bygges for tæt på Søborg Kanal og om det var i orden at lade forvaltningen give dispensation uden at lade sagen behandle i Planudvalget. Alt er i skønneste orden, lyder svaret fra kommunen.

Både borgeforeningen Pas På Gilleleje samt byrådspolitiker Brian Lyck Jørgensen kan godt pakke kritikken mod Kulturhavnen tilbage. Begge havde ellers fremkommet med kritik mod Kulturhavnens etape 2, som begge parter mener bliver bygget tættere på kanalen, end dispensationen fordrer.

Det viser sig, efter en grundig gennemgang foretaget af kommunen, at reglerne er noget spegede, men at de bliver overholdt.

Når der gives en dispensation til at måtte bygge tættere end de 150 meter, som der normalt er krav om i forhold til afstand til åløb af en vis størrelse, så måler man ikke det smalleste sted fra bredden og til kanten af byggeriet. Man foretager i stedet en gennemsnitsberegning, som dog er i strid med en tidligere ministerudtalelse, som påstår, at der skal måles vinkelret fra bredden og til byggeriet.

Byrådsmedlem Brian Lyck Jørgensen tager svaret til efterretning.

– Jeg har ikke læst hele svaret ordentligt endnu, men vil læse det igennem senere i dag, svarer Brian Lyck Jørgensen, der ikke umiddelbart har kommentarer.

– Jeg har dog studset over svaret til spørgsmål 3, hvor kommunen skriver, at administrationen kan give sådanne dispensationer ud fra en beslutning truffet i den tidligere Græsted-Gilleleje Kommune. Det vil jeg gerne have afklaret rimeligheden af, siger byrådsmedlemmet, der derfor vil bede kommunen få afklaret, om en beslutning truffet af den tidligere Græsted-Gilleleje Kommune kan være gældende i den nye sammenlagte Gribskov Kommune.

Læs kommunens lange og uddybende svar i sin helhed herunder:

I dette notat behandles følgende spørgsmål i forhold til Åbeskyttelseslinjen.

1. Er beregningsmåden for dispensationen korrekt?
2. Hvordan er det politiske niveau blevet inddraget?
3. Vurdering af administrationens adgang til at meddele dispensation fra
naturbeskyttelseslovens § 16.
4. Er dispensationen overholdt?

Ad 1) Er beregningsmåden for dispensationen korrekt?
Resume: Gribskov kommune har i den konkrete dispensation anvendt de principper der fremgår af vejledningen og den kommenterede naturbeskyttelseslov. Uanset hvorfra afstanden måles er etape 2 indenfor beskyttelseszonen, og det afgørende er, at kommunen anvender samme definition ved dispensation og ved kontrol.

Det er kommunens vurdering, at der i den konkrete udmøntning af en dispensation ikke er krav til, hvordan afstandskravene skal opgøres. Det er samtidig kommunens vurdering, at dispensationen er tilstrækkelig præcis til, at ansøger kan forstå, hvad dispensationen giver mulighed for, og til at kommunen efterfølgende kan efterse, at dispensationen er overholdt.

a) Generelt om 150 meter beskyttelseszonen:

Åbeskyttelseslinjen fremgår af Naturbeskyttelseslovens § 16. Åbeskyttelseslinjen har til formål at sikre åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Der er indenfor beskyttelseslinjen, på 150 m, tale om et generelt forbud mod ændringer.

Der er rejst tvivl om, hvorvidt kommunen i dispensationen vedrørende åbeskyttelseslinjen har anvendt den korrekte beregning af afstanden i forhold til åbeskyttelseslinjen. Det baserer sig på en besvarelse af Folketingsspørgsmål S 1470 fra 21. december 2004, hvoraf det fremgår, at “Åbeskyttelseslinjen regnes fra brinken og måles vinkelret på åen. Naturbeskyttelsesloven eller bemærkninger hertil indeholder ikke særlige udmålingskriterier i øvrigt.”

Den kommenterede Naturbeskyttelseslov, udgivet 2009, fastlægger imidlertid, at basislinjen for beregningen af beskyttelseszonens udstrækning er vandløbslinjen. Dette fremgår endvidere af vejledning til Naturbeskyttelsesloven, af 19.12.2008, pkt. 7.3: “Beregning af sø- og åbeskyttelseslinien: Beskyttelseslinien regnes ved åer fra vandløbslinien og ved søer fra søbredden ved normal vandstand, med udgangspunkt i  grænsen mellem landvegetation og limnisk rørsump, d.v.s. vandplanter, der fordrer i hvert fald en del af året at have rødderne i vand.”

Folketingsbesvarelsen er således ikke umiddelbart i overensstemmelse med den senere kommenterede naturbeskyttelseslov og den gældende vejledning, der ligger på Naturstyrelsens hjemmeside. Gribskov kommune har i den konkrete dispensation anvendt de principper der fremgår af vejledningen og den kommenterede naturbeskyttelseslov.

Uanset hvorfra afstanden måles er etape 2 indenfor beskyttelseszone, og det afgørende er, at kommunen anvender samme definition ved dispensation og ved kontrol, se afsnit b.

b) Gribskov Kommunes konkrete dispensation i forhold til Kulturhavn Gilleleje.

Det er Gribskov Kommunes vurdering, at der ikke er krav til, hvordan en konkret dispensation skal udformes i forhold til at angive afstande til vandløb. Det er selvfølgelig vigtigt, at dispensationen er så klar, at det er tydeligt, hvad der gives tilladelse til i forbindelse med dispensationen.

Det fremgår af lokalplanen side 9:

 • “Der må ikke bygges helt ned til kanalen Der skal fritholdes minimum fem meter fra
  toppen af den vestlige brink, så passage langs kanalen fastholdes.”
 • “Friarealet langs Søborg Kanal skal udformes, så området giver mulighed for ophold og med en gennemgående gangforbindelse langs kanalen fra kystvejen til Vesterbrogade. Området skal have visuel sammenhæng langs kanalen.”

I lokalplanens § 5 vedr. ‘Vej-, sti- og parkeringsforhold’, stk. 5.4 fremgår at:

 • “Passage langs kanalens vestlige side skal udlægges i en bredde på min. 5 meter og anlægges med en fast belægning i en bredde på min. 2,8 meter.”

I forbindelse med dispensationen fra åbeskyttelseslinjen langs Søborg kanal er der lavet en landskabelig betragtning/helhedsvurdering, hvor der er lagt betydelig vægt på, at det grønne strøg langs Søborg Kanal (kanal, sti, grønt areal) opretholdes i et omfang, der gør arealet anvendeligt som aktivt friareal og som en åben “pause” gennem Gilleleje by. Der er lagt vægt på, at der opretholdes et grønt strøg, der har så meget fylde, at det får en aktiv funktion i forhold til hele Kulturhavnsområdet.

Dispensationen er efter sædvanlig praksis offentliggjort på kommunens hjemmeside, og sendt til de relevante høringsberettigede organisationer. Kommunen modtog ingen kommentarer, og afgørelsen er ikke blevet påklaget.

I dispensationen fra åbeskyttelseslinjen á 11.03.15 anføres det, at det ansøgte projekt vedr. etape 2 vil blive opført i en afstand af ca. 15 m fra Søborg Kanal. Denne afstand er et resultat af en samlet vurdering af bygherres ønske om placering af kulturhuset sammenholdt med Lokalplanens bestemmelser om afstand og formål med hensyn til at opretholde det grønne strøg langs Kanalen. De 15 meter er fastlagt så der bliver et frirum langs kanalen, der giver mulighed for et aktivt uderum som ønsket. Der er derfor set på bygningens samlede placering i forhold til kanalen.

Følgende 5 mål fra husets hjørner til bredden er: 26,23 m; 14,69 m; 11,23 m; 15,22 m og 21,26 m. Gennemsnittet af disse er 17,73 m.

I behandlingen af dispensationen er der endvidere taget højde for, at der ikke bliver en kortere afstand end fem meter til toppen af brinken. Afstanden fra samme hushjørner til brinken er: 20,02 m; 7,24 m; 5,47 m; 8,85m og 14,04 m.

Den korteste afstand fra byggeri til brinken er således 5,47 meter, og den korteste afstand fra byggeri til bredden er 11,23 meter. Afstanden på min. 5 meter er derfor overholdt.

Det er kommunens vurdering, at der i den konkrete udmøntning af en dispensation ikke er krav til, hvordan afstandskravene skal opgøres. Det er samtidig kommunens vurdering, at dispensationen er tilstrækkelig præcis til, at ansøger kan forstå, hvad dispensationen giver mulighed for, og til at kommunen efterfølgende kan efterse, at dispensationen er overholdt.

Ad 2) Hvordan er det politiske niveau blevet inddraget?
Resume: Det politiske niveau har været inddraget tidligt, og har haft mulighed for at give kommentarer til projektet og placering. (Lokalplan og beslutning i Byrådet den 1.9.2014.)

Efterfølgende har administrationen udmøntet de politiske beslutninger og gennemført de sædvanlige processuelle skridt i forhold til at give dispensation til åbeskyttelseslinjen.

Nedenfor gennemgås de tidspunkter, hvor det politiske niveau har været inddraget eller orienteret i forhold til dispensation fra åbeskyttelseslinjen.

 • Lokalplan 315.11 for et område til centerformål i Gilleleje – godkendt i Gribskov Kommunes Byråd den 28.3.2011.
  Side 20: “Åbeskyttelseslinje:

  Dele af planområdet ligger indenfor åbeskyttelseslinjen omkring Søborg Kanal. Åbeskyttelseslinjen har til formål at sikre åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. Der er indenfor beskyttelseslinjen tale om et generelt forbud mod ændringer. (Se bilag 3)

  En realisering af lokalplanen forudsætter derfor enten, at Gribskov Kommune jf. Naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 3 søger Miljøministeriet om en reducering af beskyttelseslinjen eller at Gribskov Kommune dispenserer fra åbeskyttelseslinjen jf. Naturbeskyttelseslovens § 65.” § 65 vedrører, hvem der kan give dispensation, se pkt. 3.

 • Beslutning i Byråd den 1.9.2014. Byrådet godkender den udvendige udformning af Kulturbygningen, som beskrevet i forlæggelsen. Forelæggelsen redegør for, at byggeriet i etape 2 bliver markant, og er i overensstemmelse med lokalplanen. Forelæggelsen er vedlagt bilag med projektforslag fra Kulturhavn Gilleleje. I dette bilag er der tegninger, der viser placeringen af byggeriet, herunder at det ligger tæt på Søborg Kanal. Dispensation fra åbeskyttelseslinjen omtales ikke særskilt.
 • Byggetilladelse til etape 2 – sendt 28.10.2015. Kopi sendt til medlemmer af Plan- og Miljøudvalget.
  Det fremgår af selve byggetilladelsen, at der forud for byggetilladelsen er givet dispensation fra åbeskyttelseslinjen den 11.3.2015.
 • Skriftligt svar til Ole Præst om dispensationer i forlængelse af mundtlig svar givet på byrådet af Morten Jørgensen.

  Det fremgår af svaret, at der både i etape 1 og 2 er givet administrative dispensationer i forhold til åbeskyttelseslinjen. De dispensationer, som er oplistet i svaret til Ole Præst, er også nævnt i forbindelse med de politiske drøftelser om etape 2 i september/oktober 2015.

Ad 3) Vurdering af administrationens adgang til at meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16.
Resume: Samlet vurderes administrationens dispensation både at være inden for de politisk fastsatte rammer for byggeriet og indenfor de administrative rammer, som følger af den nedenfor nævnte kompetenceplan. Iht.. naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1, gælder der et forbud mod at opføre bebyggelse m.v. inden for en afstand af 150 fra bl.a, vandløb med en registreret beskyttelseslinje (sø- og åbeskyttelseslinjen).

Efter naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen dispensere fra
åbeskyttelseslinjen i § 16. Naturbeskyttelseslovens § 65, stk. 2, kan ikke antages at indeholde et delegationsforbud, som afskærer muligheden for, at administrationen bemyndiges til at træffe afgørelse efter § 65, stk. 2.

I en sag behandlet i Planudvalget i møde den 16. december 2006 (i den tidligere Græsted-Gilleleje Kommune) blev adgang til at træffe afgørelse efter § 16 (herunder til at meddele dispensation) delegeret til administrationen.

Den nærmere præcisering af rækkevidden af administrationens beslutningsadgang var beskrevet i en kompetenceplan, som skulle forelægges til godkendelse af det nytiltrådte udvalg efter kommunalreformens ikrafttrædelse den 1. januar 2007 (som sagsfremstillingen må forstås).

Iht. kompetenceplanen blev administrationen bemyndiget til at træffe afgørelse efter naturbeskyttelseslovens § 16 i sager, i sager som “ikke er i strid med lovens formål, dvs. at man ved afslag eller dispensation har sikret og vurderet at det ikke ændrer tilstanden væsentligt. – delegeres til administrationen”. (Ændring af naturtilstanden.)

Formuleringen i ovenstående citat må forstås sådan, at det beror på en helt konkret (faglig) vurdering, af hvorvidt en given dispensation griber væsentligt ind i den eksisterende tilstand – og dermed om sagen kan afgøres administrativt eller skal forelægges politisk.

Det er uklart om kompetenceplanen senere er forelagt til politisk behandling efter kommunalreformens ikrafttrædelse – som forudsat i udvalgssagen den 16. december 2016. Imidlertid må det lægges til grund, at administrationen, siden kommunesammenlægningen i 2007, har administreret bestemmelsen i naturbeskyttelseslovens § 16, jf. 65 i overensstemmelse med den kompetenceplan, som blev vedtaget på mødet den 16. december 2006.

Samlet vurderes administrationens dispensation at være i overensstemmelse med naturbeskyttelsesloven. Endvidere ligger dispensationen inden for de administrative rammer, som følger af ovenfor nævnte kompetenceplan.

Baggrunden for konklusionen er, at naturbeskyttelseslovens § 16 ikke indeholder et delegationsforbud, samt at administrationen, siden kommunesammenlægningen i 2007, har administreret området iht. ovenfor nævnte kompetenceplan.

Ad 4) Er dispensationen overholdt?
Grundlaget for Gribskov Kommunes endelige vurdering af, om dispensationen er overholdt, er afsætningsplanen.

Gribskov Kommune har anmodet Kulturhavn Gilleleje om en afsætningsplan, så Kommunen kan kontrollere om byggetilladelsen, herunder dispensation for afstand til Søborg Kanal er overholdt. Kulturhavn Gilleleje har fremsendt afsætningsplanen den 2.3.2016. Kommunen har samme dag stillet nogle supplerende spørgsmål, da det ikke på baggrund af den fremsendte afsætningsplan var muligt at lave en helt tilfredsstillende kontrol, særligt i forhold til afstand til kanalen.

Gribskov Kommune har den 3.3.2016 modtaget supplerende materiale og kan på den baggrund godkende afsætningsplanen. På baggrund af afsætningsplanen vurderer Gribskov Kommune, at byggeriet er i overensstemmelse med byggetilladelsen.

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?