Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

Ny sundhedsprofil viser bekymrende tendenser: Ned af bakke for Gribskov

GRIBSKOV: Gribskov skiller sig uheldigt ud på en hel række områder, når det gælder folkesundheden. Det er blandt konklusionerne i den nye “Sundhedsprofilen 2021 for Regionen Hovedstaden”, som netop er offentliggjort.

Det går tilbage for folkesundheden i Gribskov Kommune over en bred kam. Det viser den seneste såkaldte sundhedsprofil over kommuner i Region Hovedstaden.

Sundhedsprofilen udgives af Region Hovedstaden hvert 4. år, og er en del af en stor national undersøgelse, som skal gøre os klogere på danskernes fysiske og mentale sundhed. Dataene bag Sundhedsprofilen blev indsamlet i 2021.

Rapporten har til sigte at give os en beskrivelse af, hvordan vores livsstil har udviklet sig siden 2010.

“Undersøgelsen handler også om vores livskvalitet, hvordan vi oplever vores helbred, om vores trivsel og sociale relationer. Dataindsamlingen til undersøgelsen er gennemført under COVID-19 og giver et unikt billede af sundhedstilstanden under pandemien, men dette forhold skal også huskes i fortolkningen af resultaterne”, understreger Regionsrådsformand Lars Gaardshøj i indledningen til selve undersøgelsen.

Covid-19 spiller ind
Sundhedsprofilen blev udført i 2021, midt under corona-pandemien. Derfor kan tallene se værre ud, end de er i dag.

Forskerne bag rapporten understreger dog, at vi kan stole på tendenserne som giver et brugbart og validt billede af folkesundheden.

Vi kan bl.a. se, at COVID­19 pandemien har medført meget dårligere livskvalitet hos nogle borgere. Resultaterne kan således give et fingerpeg om betydningen af COVID­19 pandemien for befolkningens generelle sundhedstilstand […] Til trods for COVID­19pandemien giver undersøgelsen generelt et brugbart indblik i borgernes sundhed og trivsel”, konkluderer Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse i indledningen af sundhedsprofilen.

Mindre rygning og druk
Vi har dykket ned i den 372 sider lange rapport, som viser både gode og dårlige tegn for Gribskov Kommune.

Rapporten kan læses her i sin helhed ved at klikke på følgende link og hente rapporten som pdf-fil: Sundhedsprofil 2021, Region Hovedstaden.

Blandt de umiddelbart få positive tegn er, at vi både ryger og drikker lidt mindre i forhold til 2017.

I dag ryger 15% af borgerne i Gribskov dagligt. Det er et fald på to procentpoint. Gennemsnittet for regionen er dog på 13%.

Også antallet af borgere, der drikker mere end anbefalet, er faldet med 2 procentpoint. tallet i dag ligger på 9% for Gribskov. Gennemsnittet for regionen er 7,2%

Desværre finder man de første bekymrende tal i en lang række i andelen af Gribskov-borgere med tegn på problematisk alkoholforbrug.

Overraskende har Ishøj Kommune den laveste andel med 9% af de adspurgte som vurderes havende problematisk alkoholforbrug. Højeste scorer finder man i kommunerne Gribskov, Dragør og Gentofte samt bydelen Indre By. Her udviser 20% af de adspurgte tegn på et problematisk alkoholforbrug.

Helbredet går den forkerte vej
Der er en lang række andre bekymrende tal og statistikker i sundhedsrapporten for Gribskov Kommune.

Gribskov bliver for eksempel fremhævet som en af de tre kommuner eller bydele der har størst andel af borgere med mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred. Andelen varierer fra 12% i bydelene Vesterbro/Kongens Enghave og Østerbro til 20% i Halsnæs og Gribskov kommuner samt Bornholms Regionskommune.

Ser man på udviklingen gennem årene, så er det særligt bekymrende:

Borgerne er blevet spurgt, hvordan de selv vil vurdere deres helbred. I Gribskov svarer 20% af de adspurgte, at de har et mindre godt eller dårligt helbred. Det er endnu en stigning sammenlignet med tidligere sundhedsrapporter. Grafik: Sundhedsprofil 2021. Stjerner markerer, at kommunerne skiller sig væsentlig ud i forhold til gennemsnittet.

Grafikken herover viser, at man ser en stigende tendens i Gribskov Kommune, når det kommer til borgernes egne vurderinger af eget helbred. I 2013 vurderede 14% i Gribskov, at de havde et lavt eller meget lavt helbred. I 2017 steg tallet til 16% og i 2021 er tallet 20%.

Gribskov Kommune har den største stigning i andelen af borgere med mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred af alle regionens kommuner samt de Københavnske bydele.

Svigtende fysisk form
Det står heller ikke godt til med den fysiske form i kommunen set over et gennemsnit.

Faktisk har Gribskov Kommune regionens største stigning i andelen af borgere med dårligt fysisk helbred på den såkaldte fysiske helbredsskala.

Borgerne er blevet spurgt en række spørgsmål med fokus på deres sundhed.

Svarene vægtes på en skalaen, som skal vise, hvor god det fysiske helbred er blandt borgerne.

Jo højere en score man får, jo bedre. I Gribskov fik 14% af de adspurgte en så lav score, at de vurderes at have et decideret dårligt fysisk helbred.

Faktisk har Gribskov Kommune regionens største stigning i andelen af borgere med dårligt fysisk helbred siden sidste sundhedsrapport. I 2017 fik 12,6% af de adspurgte i Gribskov en tilsvarende lav score.

I de fleste andre kommuner er trenden heldigvis, at den fysiske folkesundhed er stigende. En af vores sammenlignings-kommuner, Hillerød, har for eksempel forbedret deres tal fra 10,1% i 2017 til 8,9% i 2021.

For få går eller cykler
En af årsagerne til den dårlige fysiske form finder man i statistikken for borgere, der enten går eller cykler til arbejde. I Gribskov svarer hele 46%, at de hverken cykler eller går til og fra arbejde eller uddannelsessystem. Om de bruger biler eller offentlig transport undersøges  ikke.

I Indre by, som har regionens laveste tal, rapporterer kun 15%, at de hverken går eller cykler. Igen har Gribskov Kommune regionens højeste andel. Gennemsnittet i regionen er 27%.

Vægten stiger
Ser man på borgernes vægt, så er det igen skidt læsning for Gribskov.

Positivt er, at blot 1,2 procent af de adspurgte i Gribskov kategoriseres som undervægtige.

Gribskov sætter dog højeste score i andelen af borgere med moderat overvægt. Tallet varierer fra 26% i bydelene Amager Øst og Indre By til 39% i Gribskov Kommune.

Der ses også en stigning i andelen af borgere med svær overvægt. I Gribskov er 39% af befolkningen svært overvægtige, svarende til 12.600 personer. Det er en stigning på 2% i forhold til 2017.

Fysiske smerter og træthed
En andet ganske bekymrende tal finder man i statistikken for andelen af borgere, som svarer, at de er meget generet af smerter eller har ubehag i bevægeapparatet.

Tallet er lavest i bydelene Vanløse og Indre By med 24% og størst i Gribskov Kommune, hvor 36% svarer, at de er meget generet. 36% svarer til 11.700 borgere. Også her har Gribskov den højeste andel af alle kommuner og københavnske bydele i undersøgelsen.

Den dårlige fysiske form kan også ses i andelen af borgere, som føler sig meget generet af træthed. Også her har Gribskov regionens største stigning. 21 procent af de adspurgte i Gribskov rapporterer, at de er meget generet i dagligdagen af træthed. I 2017 var andelen 18%.

Søvnproblemer og stress
Omvendt er der også en stor andel Gribskov-borgere som beretter om søvnproblemer. Også her er der tale om en stigning. Andelen af borgere, der er meget generet af søvnproblemer er steget til 16%. Til sammenligning er tallet for hele regionen på 14%.

Der er også sket en stor stigning i antallet af borgere som føler stress i dagligdagen. For Gribskov er tallet steget fra 24% i 2017 til 28% i 2021, svarende til samlet 9.200 personer. Det er stadig bedre end gennemsnittet for regionen som er på 30%.

Mentale problemer
Den ærgerlige læsning slutter desværre ikke her. Det går også i den forkerte retning med den mentale sundhed. Flere føler sig ensomme, og langt flere end tidligere føler angst.

Angst er især steget voldsomt siden 2017. Dengang rapporterede 5,4 procent, at de var meget genereret af angst-symptomer. I 2021 er tallet steget til 8%, svarende til 2.700 borgere. I 2013 var tallet 3,6%. Gennemsnittet for regionen i 2021 er på 8,3 procent.

Samme stigning ser man på andelen af borgere som føler sig meget generet af depressive symptomer. Borgerne er her blevet spurgt, om de har følt sig særligt generet af depressive symptomer inden for de seneste 14 dage, og her svarer 9,4%, svarende til 3.100 borgere, ja. I 2017 var andelen 6,3%. Gennemsnittet i regionen er 8,6%.

Selvmordstanker
Nyt i sundhedsprofilen er et spørgsmål om, hvorvidt man de seneste 12 måneder har haft selvmordstanker.

Selvmordstanker kan spænde i intensitet fra flygtige tanker til konkrete, konstant tilstedeværende overvejelser om selvmord. De fleste, som har selvmordstanker, ønsker ikke at dø, men tankerne kan betragtes som et symptom eller et udtryk for en alvorlig mistrivsel eller et underliggende psykisk sygdom.

I Gribskov svarede 5,8% ja til spørgsmålet. Det svarer til 1.900 borgere. Gribskov skiller sig heller ikke her ud. Gennemsnittet i regionen er på 6,6%.

Formand glad for positive udviklinger
Formand for udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse Pia Foght, kommenterer sundhedsrapporten i en udsendt kommunal pressemeddelelse:

“Det er dejligt at se, at færre ryger dagligt og drikker for meget. Det har vi haft fokus på i vores forebyggelsesarbejde. Men jeg er bekymret for udviklingen i den mental sundhed. Vi skal have vendt udviklingen, når det gælder de unges trivsel – og have et klart fokus på mental sundhed og ensomhed”, forklarer hun.

Og netop de unges trivsel er i fokus i Gribskov Kommune nye udvalg: temaudvalget Ungeliv i Gribskov.

Udvalget skal undersøge, hvordan ungelivet i Gribskov kan gøres endnu bedre. Derfor ser udvalgets formand Trine Egetved sundhedsprofilens resultater som en opfordring til at sætte ind:

“Tallene fra rapporten viser tydeligt, at der er behov for et større fokus på unges trivsel efter corona. I udvalget skal vi undersøge, hvad det gode ungeliv består af – og derefter formidle tiltag, der løfter de unge efter en tung corona-nedlukning”, siger hun.

Skriv en kommentar

Facebook
Twitter
LinkedIn

Seneste nyheder:

Tip os!