Seneste nyheder:

TV Nordkysten

Powered by Vejreti.com

Op til 40 lejeboliger på vej til Gilleleje: Lokalplan skal i høring

Bavne Ager Eng nyt boligområde

GILLELEJE: Politikerne siger ok til et forslag om at omdanne et ca. 19.000 m² delvist braklagt landbrugsareal til boligområde. Området skal rumme cirka 40 lejeboliger og forslaget er nu på vej i offentlig høring.

Et større landbrugsområde delvist bevokset med buskads og mindre træer skal bebygges med lejeboliger. Området er placeret relativt tæt på Gilbjergskolen og nær Fjellenstrup Trinbræt.

Planerne skal tilføre kommunen cirka 40 ekstra lejeboliger, en boligtype som er i stærkt underskud inden for kommunegrænsen.

Ifølge lokalplanen kan området rumme 10 boliger i en enkelt etage samt 30 boliger i 2- etagers byggeri. Desuden giver lokalplanen mulighed for opførelse af et fælleshus på op til 150 m2 til brug for områdets beboere, ligesom der også kan opføres mindre udhusbygninger og lignende.

RELATERET LÆSNING: 40 lejeboliger på vej til Bavne Ager Eng

Det med rødt markerede areal er udpeget som boligområde.

Området opføres rundt om et fredet sø- og moseområde, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3. Tilstanden af det beskyttede naturområde må ikke ændres uden dispensation fra kommunen. Derfor skal der være en bufferzone mindst fem meter, hvor der ikke må bygges.

Området er også populær ynglested for spidssnudet frø, der er en beskyttet paddeart. Der vil derfor opføres stisystemer rundt om området og ikke igennem.

Der er også i lokalplanen plads til to parkeringspladser til hver af boligerne i 1 etage samt halvanden parkeringsplads til hver af boligerne i 2 plan. Desuden skal der anlægges mindst tre parkeringspladser til fælleshuset.

Bavne Ager Eng nyt boligområde

Visualiseringer. Grafik: Gribskov Kommune.

Todelt område
Lokalplanforslaget deler området op i to delområder, hvor bebyggelsen indenfor hver af de to delområder skal fremstå ensartet. Boligerne skal opføres med tosidig taghældning med valm og med en højde på maksimalt 8,5 meter. Til boligerne på 1. sal vil der blive etableret ud – eller indvendig trappeadgang. Facader skal fremstå i hvide, lyse sandfarver samt deres blanding af sort og hvid til grålige nuancer. Tage skal være i sorte, gråsorte eller røde nuancer.  

Forslaget til den nye lokalplan er i høring i otte uger og sendes ud til naboer og andre interessenter.

Det er også besluttet, at boligområdet ikke skal miljøvurderes, da der tages tilstrækkeligt hensyn til naturen. Administrationen bemyndiges til at godkende lokalplanen endeligt, hvis der ikke kommer høringssvar.

Seneste nyheder:

Tip os!