Stop så med de dispensationer: Protester i spandevis mod kulturhavn

Grafik: Skovhuus Arkitekter.

Gilleleje: Er der noget, der kan sætte tingene i kog i Gilleleje, er det Kulturhavnsprojektet. Det store byggeri har netop været gennem en omfattende høringsperiode, som ikke kun omfattede naboer, men hele byen. Det er kommet en masse interessante svar ud af.

Kulturhavnen har igen ansøgt om en række dispensationer, fem i alt, blandt andet færre parkeringspladser ved selve kulturhavnen, et højere byggeri, tagpap på taget frem for tegl samt en mindre åbeskyttelseslinje.

De fem dispensationer har som ventet resulteret i et stort antal høringssvar, som i overvejende grad, hvilket typisk er tilfældet med høringssvar, placerer sig i den negative ende af skalaen.

Ødelægger udsigten
En af indsigelserne kommer fra en af de nye beboere på øverste etage i Kulturhavnen. Beboeren er utilfreds med taghøjden på den kommende etape tre af byggeriet.

“Det er en meget chokerende oplysning at få, at man påtænker at gøre etape 3 end del højere end oplyst tidligere iht lokalplanen. Jeg købte Penthouse lejligheden: Peter Fjelstrupsvej 4 2.2 i sikker forvisning om fri udsyn til havet med skibene og Sverige. Med etape 3`s påtænkte nye taghøjde bliver udsynet lukket og erstattet af sort tagpap, hvilket er helt uacceptabel og som jeg på den kraftigste vil opponere i mod”, skriver Ulla Elise Lyngdorf Grønbech, der er en ud af i alt 64 borgere, der har valgt at give et officielt høringssvar.

Også arkitekt Niels Bruun har gjort indsigelser mod byggeriet.

“I Kulturhavn-projektets tredje etape overskrides både højdegrænseplanet og byggelinien mod kanalen for at opnå en større udnyttelse af grunden, og det på trods af, at lokalplanen netop tog sigte på at sikre åbenhed og bymæssig sammenhæng. Overskridelserne vil få alvorlige konsekvenser for bybilledet, men i præsentationsmaterialet søges overskridelserne udlagt som noget positivt”, skriver Niels Bruun.

“Der er givet så mange dispensationer til denne ”øjenbæ”, så man som borger i det mindste må håbe, byggeriet ikke bliver mere iøjnefaldende end højst nødvendigt. Derfor bør det som min. følge højden på nabobygninger – især Inge Marie-hjemmet. Tegltag ville også have hjulpet, men det er jo for længst ’dispenseret’ væk. Som borger i kommunen græmmes jeg over byggeriet.” – Judith Løvgret, Udsholt Strand.

Positive svar
Rækken af negative høringssvar bliver afbrudt af indtil flere positive tilkendegivelser fra borgere, som mener at projektet vil tilføre byen mere værdi.

“Jeg syntes der er et meget flot projekt, som vil tilføre byen værdi. Jeg har svært ved at se, at de ønskede dispensationer kan være til skade, så vil anbefale at man giver disse. Forstår ikke helt hvorfor man pludselig opfatter dispensationer til en lokalplan som noget negativt her i kommunen. I mine øjne er dispensationer et tegn på innovation, optimering og udvikling og det mener jeg ikke er til skade for hverken Gilleleje eller kommunen”, skriver Lisbet Larsen i sit høringssvar, mens

“Undertegnede vil gerne udtale min store ros til skitseforslaget, som det foreligger. Specielt det med gavlhusene, som er trukket lidt tilbage fra facaderne giver en god virkning, så byggeriet netop ikke kommer til at fremstå så massivt. At gavlhusene så er 2 m højere end i lokalplanen har mindre betydning, netop stillet overfor en massiv tagflade, så er denne løsning simpelthen genial. Om der så skal være tagpap eller røde tegl på, har mindre betydning. At byggeriet så måske får p-kælder vil være et kæmpe plus.” – Bjarne Broen Jensen, Gilleleje.

Du kan læse samtlige høringssvar, fordelt på 142 sider, her: Høringssvar, Kulturhavnen (åbner 2,1 mb PDF fil)

Fem dispensationer
1. Tre dispensationer fra lokalplan 315.11:
a) Byggefelt, § 6.1, angiver et byggefelt for etape 3. Dette byggefelt overskrides.
b) Taghøjde, § 6.5, angiver et højdegrænseplan i kote 14.90. Kippen på de enkelte sadeltage kommer op i kote 16.90.
c) Tagmateriale, § 7.9, stiller krav om tegltag. Ansøger ønsker oplægning af tagpap med listedækning.
2. Dispensation fra Bygningsreglement BR 10, kap. 2.4.2. om parkering. Parkering etableres udenfor området.
3. Dispensation fra Naturbeskyttelsesloven, § 65, åbeskyttelseslinien. Overskrides umiddelbart få steder.

Skærmbillede 2016-08-11 kl. 11.05.37

Grafik: Skovhuus Arkitekter.
Grafik: Skovhuus Arkitekter.

Annonce

Annonce

Har du et tip til Netavisen om noget som vi bør undersøge nærmere?