Udvalg siger nej til udvidelse af omstridt jordprojekt ved Esrum

ESRUM: Et spinkelt flertal i udvalget Klima, Teknik og Miljø har valgt at sætte en bremse for planerne om at fylde store dele af en mark ved Esrumgaard med ny jord. Sagen er nu begæret i Byrådet til yderligere politisk behandling.

Planen ifølge lodsejer Carl Frederik Bruun, som ejer store landområder ved Esrum Sø, er at søge tilladelse til at fylde jord på hans mark ved Frederiksværksvej 11C. Arealet er samlet på otte hektar og indebærer en nedlæggelse af en beskyttet sø. En ny og større sø skal i stedet placeres på et tilstødende areal.

Jordprojektet er planlagt placeret på marken ved Frederiksværksvej 11C; som grænser op til Helsingør Kommune. Området har et samlet areal på 327 hektar og er udpeget som bevaringsværdigt landskab, værdifuldt kulturmiljø og værdifuldt landbrugsområde. Endvidere er der langs kommunegrænsen et beskyttet stendige.

Planerne om at fylde marken med ny jord har dog mødt ny modstand. Et spinkelt flertal bestående af Konservative, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten valgte på seneste udvalgsmøde i Klima, Teknik og Miljø at sige nej at kommunen kunne sende et udkast af en miljøgodkendelse ud i høring sammen med en ordinær naboorientering.

For stemte: Socialdemokraterne, Nytgribskov og Venstre. Partierne begærede efterfølgende sagen til behandling i Byrådet.

Den højre cirkel markerer det nye område. Cirklen til venstre viser det nuværende område, som allerede er ved at blive fyldt op. Grafik: Gribskov Kommune.

DF: Ikke mere jord, tak
Sagen skulle ellers være blevet behandlet på et tidligere møde, men sagen blev udsat, så der var tid til en besigtigelse. Her deltog blandt andet formanden for miljøudvalget, Brian Lyck Jensen, Dansk Folkeparti. Han blev ikke overbevist om projektets kvaliteter.

“Vi stemte også nej, da den var på dagsordenen sidste gang i 2021 og har været imod det hele vejen igennem”, forklarer han til netavisen og uddyber holdningen:

“Der er jo kommet mange kritiske kommentarer fra både naboer og hele landsbyen, og vi mener at det er forkert at begynde at fylde jord i de her naturområder. Der ligger blandt andet en §3 sø, som han ønsker at fylde op, og det ønsker vi ikke at være med til”, forklarer Brian Lyck Jørgensen.

Han stiller også spørgsmålstegn til jordkvaliteten af den jord der skal tilføres fra byggeprojekter rundt omkring.

“Vi ved jo godt, at meget af jorden kommer fra det nye superhospital i Hillerød, og vi mener, at det må være regionens område og ikke vores at have en plan for, hvor jorden bedst kan placeres”, siger han.

Kommunen har foretaget en såkaldt VVM-screening af arealet for at finde ud af, om der bør udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Det mener kommunen ikke er nødvendigt.

Et mangeårigt projekt
Projektet på det i alt otte hektar store markareal kræver store mængder tilført jord og over en periode på mindst 10 år.

Lodsejer har vurderet, at der skal tilføres op til 280.000 kubikmeter jord. Lodsejer oplyser dertil, at lastbilerne typisk transporterer 18-21 kubikmeter jord, hvorfor det kræver en del tung trafik og over en årrække.

En del af jorden skal bruges på at fylde den eksisterende sø på cirka 4000 m2 op, så den flugter det omgivende terræn, hvilket vil resultere i en cirka 10 meter hævning af terrænet. Derefter vil der etableres en ny sø på ca 10.000 m2 med en omkringliggende dyrkningsfri zone på ca 10.000 m2.

Efter opfyld af jorden er planen, at den vestlige del af området igen skal indgå i det dyrkede areal.

“Samlet vil der i sidste ende udgå et større areal af driften end i dag, svarende til en forøgelse af arealet til naturområder på 1,6 ha. Både vandoverflade og vådområde får et større areal end det, der nedlægges”, oplyser kommunen til udvalget.

Ansøger anslår, at der i gennemsnit vil køre ca. 6-7 lastbiler med 18-21 m3 lasteevne til og fra projektområdet pr. dag ved 220 arbejdsdage årligt, hen over de angivne 10 år.

“Der kan forekomme spidsbelastningsperioder med større anvisninger og behov for flere daglige transporter”, har lodsejer oplyst kommunen.

Opfyldningen i området har pågået i mere end et årti allerede. Foto: Michael Madsen.

Opfyldning har flere fordele
Ifølge lodsejer har jordopfyldningen flere fordele. For det første vil påfyldning af ren jord forbedre den landbrugsmæssige kvalitet af et lavtliggende område, hvor en del er svært dyrkbart, har lodsejer oplyst til kommunen.

Projektet vil også understøtte et behov for at kunne tilkøre ren jord hen på steder, hvor jorden kan udnyttes til dyrkning.

Ansøger ser også et behov for et sted, der kan aftage jord fra lokale byggeprojekter. Det beskrives ikke umiddelbart, hvilke byggeprojekter der er tale om.

“Endvidere er det intentionen samtidig at skabe et område med større naturindhold og mulighed for optagelse af overskudskvælstof i kommende rørskov”, skriver kommunen i en redegørelse til udvalget.

Netavisen.nu har uden held forsøgt at hente en kommentar fra lodsejer Carl Bruun.